Aa吟游诗人

该字体仅限电脑端安装使用,暂不支持手机端直接应用

温馨提示: 在字体家网站不需要通过任何付费即可下载到的字体文件,该类字体文件是本站收集于网络,本站不享有任何版权,仅提供给本站网友进行字体爱好交流,如您想通过免费下载的字体进行商业用途使用,本站强烈提醒您联系对应厂商或原作者进行版权授权购买,如因为使用了免费下载的字体引起了版权诉讼纠纷,本站不承担任何责任。
Aa吟游诗人
下载价格:0.00 元

字体作者:Aa字体
字体名称:Aa吟游诗人
字体大小:5.20 M
字体格式:TTF
授权方式:免费下载,商业用途请自行购买版权
字体字数:6763个汉字以及附加其他英文字体和阿拉伯数字
字体家族:字体管家
字体风格:Regular
字体版本:Version 1.000
字体字宽:中等(正常)
文字包含:符号拉丁文日文中文
来源类型:网络收集
字体嵌入:安装嵌入
字体公司:未知

字体在线预览

立即预览

在输入框内输入要生成的文字(不能大于12个字)

点击右边的按钮即可生成该字体的预览图

Aa吟游诗人

Aa吟游诗人一款不错的艺术字体,由Aa字库出品,字体笔触适中,字形端正,具有很好的视觉感,适合应用于艺术设计、平面宣传设计、网页设计,书法字帖等领域,需要的朋友可以前来本站下载。

字体预览

倒犯(夹钟商赠黄复庵)

宋代.吴文英
茂苑、共莺花醉吟,岁华如许。江湖夜雨。传书问、雁多幽阻。清溪上,惯来往扁舟、轻如羽。到兴懒归来,玉冷耕云圃。按琼箫,赋金缕。
回首词场,动地声名,春雷初启户。枕水卧漱石,数间屋,梅一鸣。待共结、良朋侣。载清尊、随花追野步。要未若城南,分取溪隈住。昼长看柳舞。
Aa吟游诗人 - 倒犯(夹钟商赠黄复庵)

杂曲歌辞。大酺乐

唐代.张祜
车驾东来值太平,大酺三日洛阳城。
小儿一伎竿头绝,天下传呼万岁声。
紫陌酺归日欲斜,红尘开路薛王家。
双鬟前说楼前鼓,两伎争轮好结花。
Aa吟游诗人 - 杂曲歌辞。大酺乐

梦登河汉

宋代.梅尧臣
夜梦上河汉,星辰布其傍。
位次稍能辩,罗列争光芒。
自箕历牛女,与斗直相当。
既悟到上天,百事应可详。
其中有神官,张目如电光。
玄衣乘苍虬,身佩水玉珰。
丘蛇与穹鳖,盘结为纪纲。
我心恐且怪,再拜忽祸殃。
臣实居下土,不意涉此方。
既得接威灵,敢问固不量。
有牛岂不力,何惮使服箱。
有女岂不工,何惮缝衣裳。
有斗岂不柄,何惮挹酒浆。
卷舌不得言,安用施穹苍。
何彼东方箕,有恶务簸扬。
唯识此五者,愿言无我忘。
神官呼我前,告我无不臧。
上天非汝知,何苦诘其常。
岂惜尽告汝,於汝恐不庠。
至如人间疑,汝敢问於王。
扣头谢神官,臣言大为狂。
骇汗忽尔觉,残灯荧空堂。
Aa吟游诗人 - 梦登河汉

大写字母/小写字母/数字 预览

ABCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopkrstuvwxyz
1234567890
Aa吟游诗人 - 大写字母/小写字母/数字
字体安装

小编温馨提醒

在字体家下载的字体是 zip 压缩包,您只要解压后就能看到两个文件,一个后缀名为 .ttf .otf 或 .ttc 格式的字体文件,一个 .txt 的版权说明文件。
字体家发布的字体全部在 Windows 系统电脑上测试正常,安装到手机等移动设备或其他操作系统里可能需要对字体文件进行调整,尽量请专业人士进行。 手机字体的话建议到本站“手机字体”专题下载相关字体文件,安卓系统的手机可以在经过 root 权限后自行安装字体,但是强烈建议您寻找专业人士安装,否则会有乱码或不能开机等风险!

Windows10/Windows7/Windows XP 字体安装方法

下载“Aa吟游诗人.zip” 压缩包解压后,将字体文件“Aa吟游诗人 .ttf”复制到“C:/Windows/Fonts”文件夹,即可完成安装。
温馨提示:在计算机地址栏上直接拷贝“C:\Windows\Fonts”路径,回车即可打开 Windows 字体文件夹。

苹果 Mac 系统安装字体方法

方法一、直接双击字体文件安装
方法二、把下载好的字体文件用鼠标拖到字体库安装(建议安装在用户字体库,避免因为字体问题导致系统问题)
方法三、通过苹果电脑自带的字体册安装
免责声明
在字体家网站不需要通过任何付费即可下载到的字体文件,该类字体文件是本站收集于网络,本站不享有任何版权,仅提供给本站网友进行字体爱好交流,如您想通过免费下载的字体进行商业用途使用,本站强烈提醒您联系对应厂商或原作者进行版权授权购买,如因为使用了免费下载的字体引起了版权诉讼纠纷,本站不承担任何责任;当然,您如果是这些免费下载的字体原作者,如不愿意通过本站发布字体作品的话,请提供有效版权证明,我们将在48小时之内删除下载链接以及字体产品。
字体评论
字形端正,具有很好的视觉感,适合应用于艺术设计。
相关推荐